image1

Шановні колеги

 

Запрошуємо Вас до співпраці.
Приймаються до друку наукові публікації. Правила оформлення статей додаються нижче.

 

ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ ДО ЗБІРНИКА

наукових праць


«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПРОФІЛАКТИЧНОЇ МЕДИЦИНИ»

 

До збірника приймаються оригінальні статті з основних напрямів профілактичної медицини, які оформлені згідно з вимогами ДСТУ 7152:2010 і Постанови ВАК України
№ 7–05/1.

Статті повинні містити такі необхідні елементи: постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Обсяг статті: мінімальний – 4 сторінки, максимальний – 10 сторінок.

Мови публікації: українська, англійська, польська, російська.

Технічні вимоги до оформлення статей:
текстовий редактор – Microsoft Word (формат збереження файлу: .doc, .docx)
формат сторінки – А4
параметри сторінки: верхнє та нижнє поле – 2 см, ліве – 2,5 см, праве – 1,5 см
відступ у першому рядку абзацу – 1,0 см
міжрядковий інтервал – одинарний
шрифт набору – Times New Roman
розмір шрифта – 12 пт, анотації та ключові слова – 10 пт.
таблиці розташовуються в тексті статті та набираються у програмі Microsoft Word, шрифт 10 пт. Кожна таблиця повинна мати тематичний заголовок і порядковий номер, на який дається посилання в тексті статті. Слово «Таблиця» друкується з правого боку, заголовок таблиці – по центру
формули та рівняння розташовуються у тексті за допомогою редактора формул Microsoft Equation. Хімічні формули вставляються безпосередньо в текст за допомогою редактора CS ChemDraw або IsisDraw
рисунки повинні бути створені за допомогою вбудованого графічного редактора Microsoft Word, вирівнювання – по центру.

Стаття повинна бути побудована за наступною схемою:
індекс УДК (ліворуч великими літерами);
назва статті (по центру великими літерами напівжирним шрифтом);
відомості про авторів (ініціали та прізвища автора(-ів), місце роботи, місто – по центру курсивом);
анотація та ключові слова мовою оригіналу статті (курсивом);
текст статті (підзаголовки підрозділів друкують напівжирним шрифтом курсивом).
список літератури (підзаголовок великими літерами напівжирним шрифтом).
анотації та ключові слова не мовою оригіналу (повинні складатися з назви статті (по центру великими літерами напівжирним шрифтом), ініціалів та прізвищ авторів (по центру курсивом), тексту анотації (курсивом), ключових слів (курсивом напівжирним шрифтом)


У тексті статті підзаголовками позначаються підрозділи:
вступ, що одночасно є введенням до проблеми із посиланням на сучасний стан відомостей про неї, постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
мета дослідження – формулювання цілей статті (постановка завдання);
матеріали та методи досліджень – опис методів, експериментального та клінічного матеріалу, який став предметом дослідження. Слід зазначати вид і кількість використаних тварин;
результати та їх обговорення – викладення результатів та їх обговорення з урахуванням даних сучасної медичної літератури (цифрові дані слід подавати у вигляді таблиць та опрацювати статистично). Бажано уникати повторення табличних даних, а обговорення обмежити розглядом лише найважливіших із встановлених фактів;
висновки та перспективи;
подяка за допомогу у роботі і фінансову підтримку (при необхідності).

Для забезпечення ідентифікації у міжнародних базах даних список літератури подається у двох варіантах: один на мовах оригіналів, інший – з використанням транслітерації джерел кирилицею за схемою: прізвища авторів (транслітерація); назва статті чи книги (переклад англійською мовою); назва джерела (транслітерація); рік, номер,
сторінки – переклад англійською; знаки «. –» замінити на «.» або «,»; знаки «/», «//» не використовувати. В кінці в дужках вказується мова оригіналу.
Прізвища авторів та список літератури повинні мати незмінну транслітерацію (Постанова КМУ від 27 січня 2010 р. № 55 «Про впорядкування транслітерації ...»). Для транслітерації можна скористатись програмою транслітерації на сайті http://litopys.org.ua.


Статті, що не відповідають даним правилам, можуть бути повернуті авторам для доопрацювання, виправлень або скорочень.


До редакції збірки необхідно надіслати поштою друкований варіант статті в одному екземплярі та електронний варіант статті на компакт-диску. Друкований варіант статті повинен бути підписаний всіма авторами.


Поштова адреса: Львівський національний медичний університет ім.
Данила Галицького, ЦНДЛ та лабораторія промислової токсикології, вул. Пекарська, 69, м. Львів, 79010.
Також рекомендовано надіслати електронний варіант статті за адресою: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її..
Контактний телефон редакційної колегії – (032) 260-09 06